LOCAL REGULATORY BODIES OF EDUCATION ON THE TERRITORY OF UKRAINE DURING THE REVOLUTION OF 1917-1921 YEARS (USING THE EXAMPLE OF THE KHARKIV GOVERNORATE)
Аннотация и ключевые слова
Аннотация (русский):
Purpose: to study the structure, main tasks and peculiarities of the functioning of the regional regulatory bodies of education in the Kharkiv Governorate, created by different governments, that struggled for power in Ukraine during the revolution of 1917-1921 years. Methods: comparative, chronological, system analysis and quantitative research methods. Results: Using the example of the Kharkiv Governorate, the struggle for power in Ukraine during the fight for national liberation of 1917-1921 years is considered. The activity of different governments on the territory of Ukraine in the scope of regional education management is analyzed. The place of education in the revolutionary plans of the Central Rada, the Hetmanate of P. Skoropadskyi and the representatives of the Soviet government is defined. Scientific novelty: For the first time, the basic subdivisions of the local regulatory bodies of education in Kharkiv and their activities during the revolution of 1917-1921 years are studied. A comparative analysis of different models of education management, created by the Ukrainian and Soviet governments is made

Ключевые слова:
zemstvo, ukrainization, teacher’s conference, governorate department of education, state bodies’ structure
Список литературы

1. Borovyk, A. M. (2008). Ukrainizatsiia zahalnoosvitnikh shkil za chasiv vyboriuvannia derzhavnosti (1917-1920 rr.). Chernihiv. (in Ukrainian)

2. State archive of Kharkiv region. Fund - 304, registry - № 1, folio - № 3081

3. State archive of Kharkiv region. Fund - 304, registry - № 1, folio - № 3062

4. State archive of Kharkiv region. Fund - 304, registry - № 1, folio - № 3068

5. State archive of Kharkiv region. Fund - 304, registry - № 1, folio - № 3071

6. State archive of Kharkiv region. Fund - R-820, registry - № 1, folio - № 11

7. State archive of Kharkiv region. Fund - R-820, registry - № 1, folio - № 18

8. State archive of Kharkiv region. Fund - R-820, registry - № 1, folio - № 122

9. Kornovenko, S. V. (2009). Bilyi rukh Pivdnia Rosii: Ahrarna polityka uriadiv A. Denikina, P. Vranhelia (1919-1920 rr.). Cherkasy. (in Ukrainian)

10. Likarchuk, I. L. (2002). Ministry osvity Ukrainy (Vol. 1). Kyiv. (in Ukrainian)

11. Lypynskyi, V. V. (2000). Stanovlennia i rozvytok novoi systemy osvity USRRudvadtsiati roky. Donetsk: RVA DonDTU. (in Ukrainian)

12. Maiboroda, S. V. (2000). Derzhavne upravlinnia vyshchoiu osvitoiu v Ukraini: struktura, funktsii, tendentsii rozvytku (1917-1959 rr.). Kyiv: Vyd-vo UADU. (in Ukrainian)

13. Shaporda, V. A. (2011). Kulturna polityka Denikinskoho okupatsiinoho rezhymu na Pivdni Ukrainy (serpen 1919 - sichen 1920 r.) (Chornomorskyi litopys ed., Vol. 4). Mykolaiv: Vyd-vo ChDU im. Petra Mohyly. (in Ukrainian)

14. Sorochan, N. A. (2011). Diialnist Kharkivskoho hubernskoho zemstva u spravi upravlinnia osvitoiu i kulturoiu za chasiv ukrainskykh natsionalnykh uriadiv (berezen 1917 roku - hruden 1918 roku) (Zbirnyk naukovykh prats KhNPU im. H. S. Skovorody ed., Vol. 40, Seriia «Istoriia ta heohrafiia»). Kharkiv. (in Ukrainian)

15. Sorochan, N. A. (2011). Reformuvannia systemy orhaniv mistsevoho upravlinnia pochatkovoiu ta serednoiu osvitoiu v Ukraini za doby hetmanatu P. Skoropadskoho (Zbirnyk naukovykh prats KhNPU im. H. S. Skovorody ed., Vol. 41, Seriia «Istoriia ta heohrafiia»). Kharkiv. (in Ukrainian)

16. Sorochan, N. A. (2012). Likvidatsiia Kharkivskoho navchalnoho okruhu v Ukraini u 1917-1919 rokakh (Zbirnyk naukovykh prats KhNPU im. H. S. Skovorody ed., Vol. 45, Seriia «Istoriia ta heohrafiia»). Kharkiv. (in Ukrainian)

17. Central State Archives of Supreme Bodies of Power and Government of Ukraine (TsDAVO of Ukraine). Fund - 2201, registry - № 1, folio - № 10

18. TsDAVO. Fund - 2201, registry - № 1, folio - № 30

19. TsDAVO. Fund - 2201, registry - № 1, folio - № 50

20. TsDAVO. Fund - 2201, registry - № 1, folio - № 93

21. TsDAVO. Fund - 2581, registry - № 1, folio - № 49

22. Zhukov, S. M. (2014). Systema upravlinnia merezheiu zemskykh shkil u Kharkivskii hubernii (1865-1919 rr.). Visnyk NTU «KhPI» ed., Vol. № 25 (1068). Kharkiv. (in Ukrainian)


Войти или Создать
* Забыли пароль?